Kaiserslautern Army Depot, Kaiserlsautern, 1971
(Befliegung Kaiserslautern 13.4.71 (April 13, 1971), Freigegeben d.d. Reg. Präsident in Darmstadt unter der Nr. 1729/71)